Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 15/2018
w sprawie powołania Stałej Komisji do oceny przydatności
składników majątkowych
07.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr 14/2018
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników
majątkowych pozostałych środków trwałych konto 013 w
świetlicy szkolnej
07.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr 13/2018
w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej
07.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr 11/2018
w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu
działania składnicy akt.
16.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 10/2018
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
16.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 9/2018
w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz ustalenie
wysokości stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe w II półroczu w roku szkolnym 2017/2018
16.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 6/2018
w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej
30.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 8/2018
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
30.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 7/2018
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej zbiorów
bibliotecznych konto 014 metodą spisu z natury
30.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 5/2018
w sprawie rekrutacji do klasy sportowej o profilu bieg na
orientację
11.04.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się